kliknij, aby zapoznać się
z warunkami gwarancji

 

 


zapytaj o umowę
serwisową

 


ABECADŁO  UŻYTKOWNIKA

Instalacja

Instalacji urządzenia może dokonać specjalistyczna firma, która posiada odpowiednie uprawnienia do wykonywania instalacji urządzeń gazowych. Polecamy usługi Autoryzowanych Instalatorów Junkers, których adresy znajdziecie Państwo w Autoryzowanej Sieci Sprzedaży Junkers lub pod ogólnopolskim numerem telefonu 0 801 600 801 oraz w Internecie na stronie www.junkers.pl. Podczas instalacji należy przestrzegać przepisów wynikających z prawa budowlanego, warunków zabudowy i odbioru kotłowni gazowych, ochrony przeciwpożarowej oraz lokalnych wymagań miejscowego zakładu gazowniczego i energetycznego. Bezwzględnie należy stosować się do zaleceń zawartych w instrukcji instalacji i obsługi urządzenia.


Pierwsze uruchomienie

Pierwszego uruchomienia urządzenia przed rozpoczęciem jego eksploatacji dokonuje Autoryzowany Serwis Junkers na zlecenie użytkownika. W tym celu prosimy o kontakt z najbliższym Państwu Regionalnym Centrum Serwisowym, korzystając z ogólnopolskiego numeru: Junkers Serwis:
0 801 300 810. Ponadto możecie Państwo kontaktować się bezpośrednio z najbliższym Autoryzowanym Serwisem (wykaz adresów na stronie www.junkers.pl).
Dopuszcza się rozruch urządzenia przez Autoryzowanego Instalatora. Poprzez rozruch urządzenia rozumie się wstępne włączenie urządzenia do pracy. W takim przypadku pierwsze uruchomienie musi być dokonane w ciągu 14 dni od daty rozruchu.
Koszt pierwszego uruchomienia wraz z dojazdem pokrywa producent. Pierwsze uruchomienie obejmuje:

podłączenie doprowadzonych do urządzeń przewodów
    elektrycznych, 
sprawdzenie prawidłowości podłączenia urządzenia do instalacji
    hydraulicznej, elektrycznej, gazowej oraz odprowadzenia spalin,
włączenie urządzeń, 
regulację parametrów grzewczych, 
kontrolę poprawności działania, 
sprawdzenie zabezpieczeń, 
zapoznanie użytkownika z działaniem urządzeń. 

Pierwsze uruchomienie ma na celu dokonanie optymalnych nastaw urządzenia w celu jego ekonomicznej i bezpiecznej eksploatacji. Nie obejmuje ono:

kontroli poprawności i jakości wykonania całości instalacji   
    wykonanych przez innych wykonawców, 
usuwania wad instalacji, do których urządzenia są podłączone, 
wszystkich prac montażowych. Są one wykonywane na koszt 
    Klienta. 

 

Prawidłowa obsługa i konserwacja

Aby zapewnić prawidłowe i niezawodne działanie urządzenia, zalecamy stosowanie się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi. Powietrze pobierane do spalania nie może zawierać substancji agresywnych. Za substancje działające silnie korodująco uważa się chlor i fluor zawarte w rozpuszczalnikach, klejach i środkach czyszczących stosowanych w gospodarstwach domowych. Dla zapewnienia prawidłowej eksploatacji zaleca się coroczną konserwację urządzenia. Konserwacje wykonuje Autoryzowany Serwis Junkers na koszt Użytkownika.


Najczęściej zadawane pytania

 

 

kliknij

| build by opolnet.com | e-mail |