kliknij, aby zapoznać się
z warunkami gwarancji

 

 


zapytaj o umowę
serwisową

 


Warunki Gwarancji

 1. Firma Robert Bosch Sp. z o.o., dalej zwana gwarantem, udziela gwarancji, na sprawne działanie urządzenia grzewczego wraz z osprzętem na 24 miesiące od dnia pierwszego uruchomienia zestawu, lecz nie dłużej niż na 30 miesięcy od dnia zakupu.
 2. Warunki realizacji świadczeń gwarancyjnych:
  1. posiadanie prawidłowo wypełnionych i ostemplowanych przez Sprzedawcę: karty gwarancyjnej, karty uruchomienia, i kuponów gwarancyjnych,
  2. posiadanie dowodu zakupu urządzenia,
  3. dokonanie pierwszego uruchomienia przez Autoryzowany Serwis i poświadczenie tego faktu w karcie gwarancyjnej. Koszt uruchomienia zestawu z wyłączeniem prac instalacyjnych pokrywa producent (po spełnieniu warunków opisanych w punkcie 2a i 2b),
  4. montaż i eksploatacja zgodne z obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami producenta zawartymi w instrukcji obsługi, która jest integralną częścią warunków gwarancji.
 3. Producent przedłuża gwarancję o kolejne 12 miesięcy, tzn. do 36 miesięcy od dnia pierwszego uruchomienia zestawu, lecz nie dłużej niż do 42 miesięcy od dnia zakupu, w przypadku spełnienia następujących warunków:
  1. spełnienie warunków uprawniających do dwóch pierwszych lat gwarancji,
  2. dokonanie konserwacji urządzenia przez Autoryzowany Serwis Junkers w ciągu trwania ostatnich 5 miesięcy dwuletniej gwarancji.
 4. W okresie gwarancji gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wszelkich usterek wynikających z ukrytych wad materiałowych lub konstrukcyjnych urządzeń.
 5. Gwarant zobowiązuje się do usunięcia wszelkich usterek w pracy urządzenia niezwłocznie po ich zgłoszeniu na numer Junkers Serwis 0801 300 810 lub do najbliższego Autoryzowanego Serwisu.
 6. Gwarancja nie obejmuje usterek wynikających z:
  1. użytkowania urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem lub instrukcją obsługi,
  2. wykonania przez osoby nieuprawnione napraw i przeróbek,
  3. zanieczyszczenia gazu, wody lub powietrza,
  4. niewłaściwego napięcia elektrycznego.
  5. niewłaściwego ciśnienia gazu w sieci,
  6. niewystarczającego ciągu kominowego,
  7. nieprawidłowego napełnienia instalacji,
  8. wad instalacji, do której urządzenia są przyłączone,
  9. zużycia materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, uszczelki, bezpieczniki, elektrody itd.,
  10. innych uszkodzeń powstałych nie z winy producenta urządzenia.
 7. Prace serwisowe związane z czyszczeniem, konserwacją, okresową regulacją urządzeń realizowane są na koszt użytkownika.
 8. Gwarancja obejmuje urządzenie zakupione i użytkowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w miejscu, gdzie dokonano pierwszego uruchomienia.
 9. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
Warunki Gwarancji

 kliknij

 

 

| build by opolnet.com | e-mail |